فارسی انگلیسی

هیئت مدیره

عضوهیئت مدیره :

جناب آقای یوسف رفیعی

ایمیل : y.rafiee@araxchemie.com

داخلی : 200 & 201

عضوهیئت مدیره :

سرکار خانم آرزو رهی

ایمیل : a.rahi@araxchemie.com

داخلی : 220 & 222

موبایل : 3892079-0912