فارسی انگلیسی

ایمنی


Carrying Tool for HTHP Cell
حمل سل ابزار HTHP
Cell Cap Removal Tool
ابزار حذف کاپ سل
HTHP Pressure Relief Tool
کمکی فشار ابزار HTHP
 Safety Clamp for HTHP Fluid Loss Cells
گیره ایمنی
Stand for HTHP Filter Press Cells
استند برای سل های فیلتر پرس