فارسی انگلیسی

Coesfeld > مواد خام


Flotation and Apparent Density

دانسیته ظاهری و شناوری


Pourability

قابلیت ریزش


Apparent Density

دانسیته ظاهری


Density Precision Scale

مقیاس دقت دانسیته


Density Pycnometer

پیکنومتر دانسیته


Density Gradient Column

ستون گرادیان دانسیته


Melt-Mass-Flow-Rate

سرعت جریان جرمی


MFR and MVR

سرعت جریان جرمی و سرعت جریان حجمی


MPM Meltingpoint

نقطه ذوب MPM


Kofler Heatbench

مشخصه حرارتی کوفلر