فارسی انگلیسی

خمیرهای لیپیستیک استاندارد ( خمیرهای روغن castor ، پایه های دیگر مانند دی ایزوایستریل مالات )

Colour reference Product Name Univar Code CI Number
White Paste 27000 77891
Yellow Paste-Yellow Iron Oxide 27003 77492
Yellow 5 Paste 27005 19140:1
Yellow 6 Paste 27010 15985:1
Red Paste-Red Iron Oxide 27004 77491
Red 6 Paste 27036 15850:2
Red 21 Paste 27014 45380:3
Blue 1 Paste 27016 42090:2
Black 27006 77499
Brown 27026 77491/2/9