فارسی انگلیسی

Coesfeld > غیره


Color Measurement

اندازه گیری رنگ اتوماتیک


Apparatus to determine Oil Content

دستگاه تعیین درصد روغن


Viscotester

ویسکوتستر


Falling Ball and Capillary Viscometer

ویسکومتر کاپیلاری به روش افتادن گلوله


Viscometer and Temperingbaths

ویسکومتر و حمام های دمایی


Density Measurement

اندازه گیری دانسیته


Karl-Fischer Titrator

تیتراتورکارل فیشر کولومتری


Volumetrisch

تیتراتورکارل فیشر ولومتری


TAN Titrator

تیتراتور TAN


TAN_TBN Titrator

تیتراتور TAN-TBN


PCB Check

چک PCB


Freeze Valve Methode

روش فریزولو


Sampling Devices

دستگاه نمونه برداری


Hand Refractometer

رفراکتومتر دستی


Automatic Refractometer

رفراکتومتر اتوماتیک


Referencematerial

مواد رفرانس ( ویسکوزیته ، نقطه اشتعال و ...)


Metal specimen

نمونه فلزی


Measurement Accessories

متعلقات اندازه گیری


Conditioning Cabinet

تهویه کابینت سرد و گرم ، کوره سوزاندن


Electronic Mixer

میکسر الکترونیکی


Brookfield Viskosimeter

ویسکومتر بروکفیلد


Vacuum-pump with mini-compressor

پمپ خلا با مینی کمپرسور