فارسی انگلیسی

آنالیز مغزی


خط گسترده ای از محصولات تجزیه و تحلیل مرکزشامل تجهیزات برای آماده سازی نمونه های مرکزی ، آزمایش های معمول، و تجزیه و تحلیل پیشرفته است .

Imbibition and Drainage
اشباع وزهکشی
permeability
نفوذپذیری
porosity
تخلخل
preparation
آماده سازی