فارسی انگلیسی

رنگدانه های معدنی

Product Name Common Name Shade Colour Index No field Of Application
D & C Act India EC USA
Red Iron Oxide Red Iron Oxide 77491
Yellow Iron Oxide Yellow Iron Oxide 77492
Black Iron Oxide Black Iron Oxide 77499
Titanium Dioxide Titanium Dioxide 77891