فارسی انگلیسی

Life Science  علوم زیستی


CARL ROTH یک گستره در حال رشد محصولات با کیفیت بالا برای تحقیق ، تشخیص و تولید علم در زندگی مدرن ارائه می دهد.

CARL ROTH معرف واکنشگرها ، کیت ها و محلول های آماده و گستره وسیعی از دستگاه های خاص با کیفیت بسیار بالارا دارا می باشد.

دانلود کاتالوگ
بیوشیمی
بیوشیمی
بیولوژی سلولی
بیولوژی سلولی
الکتروفورز
الکتروفورز
میکروسکوپ
میکروسکوپ
میکروبیولوژی
میکروبیولوژی
بیولوژی مولکولی
بیولوژی مولکولی