فارسی انگلیسی

Indentation Hardness

Coesfeld > تشخیص سختی > نفوذسنج برای لوله ها