فارسی انگلیسی

Coesfeld > تهیه نمونه


Automatic Notch Milling Machine

ماشین فرزکاری اتوماتیک


CNC-specimen cutter

کاتر نمونه CNC


Manual Toggle Press

پرس فشار دستی


Pneumatic Toggle Press

پرس با فشار بادی


Tempering chambers

محفظه های دمایی


Drying Chambers

محفظه های خشک کردن


Glas Dehydrator

آب زدای شیشه ای


Aching Furnace

کوره Aching


Rapid Incinerator

زباله سوز سریع


Sandbaths

حمام شنی