فارسی انگلیسی

Coesfeld > اشتعال پذیر


Pensky Martens Flashpoint, automatic

نقطه اشتعال اتوماتیک به روش پنسکی مارتینز


Pensky Martens Flashpoint, semi-automatic

نقطه اشتعال نیمه اتوماتیک به روش پنسکی مارتینز


Abel Flashpoint, automatic

نقطه اشتعال اتوماتیک به روش ابل


Abel Flashpoint, semi-automatic

نقطه اشتعال نیمه اتوماتیک به روش ابل


Abel Flashpoint

نقطه اشتعال دستی به روش ابل


Cleveland Flashpoint, automatic

نقطه اشتعال اتوماتیک به روش کلولند


Cleveland Flashpoint, semi-automatic

نقطه اشتعال نیمه اتوماتیک به روش کلولند


Setaflash-Tester, Serie 8

ستا فلش سرس 8 اتوماتیک دمای 300 درجه سانتی گراد


Setaflash-Tester, Serie 3

تستر نقطه اشتعال در مقیاس کوچک سری 3 ، نیمه اتوماتیک ، کاپ بسته


Setaflash-Tester, Serie 3

تستر نقطه اشتعال در مقیاس کوچک سری 3 ، نیمه اتوماتیک ، کاپ باز


Ignition Temperature

دمای احتراق نیمه اتوماتیک


BAM friction apparatus

دستگاه اصطکاک BAM