فارسی انگلیسی

Chemicals  مواد شیمیایی


رنج گسترده ای از مواد شیمیایی برای اهداف آنالیز ، تحقیقاتی و تولید و اکنشگرهای خاص برای بافت شناسی ، کرو ماتوگرافی و مواد شیمیایی عمومی ارائه می نماید.

دانلود کاتالوگ
مواد شیمیایی A-Z
مواد شیمیایی A-Z
کروماتوگرافی
کروماتوگرافی
واکنشگرهای تجزیه ای و معدنی
واکنشگرهای تجزیه ای و معدنی
مواد استاندارد و طبیعی
مواد استاندارد و طبیعی
مواد شیمیایی بیوآلی و آلی
مواد شیمیایی بیوآلی و آلی