فارسی انگلیسی

1. کروماتوگرافی مایع


1.1 ستونهای HPLC

کربوهیدرات CA++ ، ستونهای HPLC

ستونهای HPLC کایرال AM

ستونهای HPLC کایرال OM

ستونهای HPLC MULTOHigh

ستونهای HPLC MULTOHigh - U

ستونهای HPLC اسیدآلی

ستونهای فاز نرمال HPLC

فازهای HPLC همه نوع MULTO

ستونهای فاز معکوس

فنیل MultoHigh

1.4 لوازم یدکی

فلومتر HPLC

هولدرسیون برای گارد ستونهای 1 سانتی متری

هولدرستون برای گارد ستونهای HPLC

ستونهای HPLC MULTOHigh-U

ترموستات ستون HPLC

مانومتر HPLC درون خطی

2. کروماتوگرافی گازی


2.2 خطی

2.3 ستونها

ستونهای کایپلاری FS CS-624

ستونهای کایپلاری FS INNOPEG-2000

ستونهای کایپلاری FS Supreme-5ms

ستونهای کایپلاری FS-CYLCODEX

2.4 لوازم یدکی

فلومتر 7000 GC

مانومتر دیجیتال GC

دتکتور الکترونیک گاز LD239

پیش ستون GC

فیلترهای گازی SGT (صفحه پایه )

SGT - Gas Filters (Big Trap)

SGT - Gas Filters (Click-On)

3. ویال ها و کپ ها


3.2 کرایمر و دکپر مکانیکی و بادی

4. نمونه برداری و آماده سازی نمونه


4.2 فیلتر فوم پلی اورتان

فوم PU برای نمونه برداری گاز

5. سرنگ های حمل مایع


5.1 سرنگ های میکرولب

سرنگ های CTC

پیپت شیشه ای و اتصالات لوله

5.2 شیرآلات