فارسی انگلیسی

Minimum Coating Thickness

Coesfeld > حداقل ضخامت پوشش دهنده