فارسی انگلیسی

Coesfeld > سایش و اصطکاک


Dynamischer_Reibtester

تستر اصطکاک دینامیکی


Abrieb-abrasion

تستر سایش


RYCOBEL

تستر اصطکاک و کنده شدن


UPM_Reibungstest

تستر اصطکاک UTM