فارسی انگلیسی

Chromatographie

CS-Chromatographie


این کمپانی تولید کننده ستونهای HPLC و GC و کاپیلاری الکترو فورز می باشد.

انواع ستونهای HPLCتوسعه یافته برای جداسازی :

هیدروکربن های آروماتیک پلی سیکلیک ،کاتیونها و آنیونها معدنی ، اسیدهای آلی و…..

انواع ستونهای مورد استفاده در کروماتوگرافی گازی برای مثال ستونهای کاپیلاری برای جداسازی انانتیومر ها و .... می باشد.


www.cs-chromatographie.de