فارسی انگلیسی

تست های تکمیلی


Density
دانسیته
kits
کیت ها
production screen
تست صفحه نمایش تولید
viscosity
ویسکوزیته