فارسی انگلیسی

آزمایشگاه


Balances
ترازو
Centrifuges
سانتریفوژ
glassware
شیشه آلات
Hot Plates
هات پلیت و همزن
meters
سنجش
mixer and blenders
میکسر
ph analysis
اندازه گیری PH