فارسی انگلیسی

Coesfeld > سوخت


Oxidation Stability of Fuel

پایداری اکسیداسیون سوخت


Oxidation Vessel

ظرف اکسیداسیون


Corrosion Tester for Non-Freeze Liquid

تستر خوردگی برای مایع غیرقابل انجماد


Copper-Corrosion Test

تستر خوردگی مس


Freezing Point Apparatus

دستگاه نقطه انجماد ، اتوماتیک -80 درجه سانتی گراد


Freezing Point Cryostat

دستگاه نقطه انجماد دستی


Non-freezing Liquid Freezing Point Apparatus

دستگاه نقطه انجماد مایع غیر قابل انجماد دستی


Solidification Point of Benzene

نقطه جامد شدن بنزین دستی


Cloud-Point Apparatus

دستگاه اندازه گیری نقطه ابری اتوماتیک


Pour-Point Apparatus

دستگاه اندازه گیری نقطه ریزش اتوماتیک


Cloud- and Pour-Point Apparatur

دستگاه اندازه گیری ابری و جاری شدن اتوماتیک


Compakt-Cryostat

دستگاه کامپکت کریوستت دستی (CAPP)


Cold-Filter-Plugging Point

دستگاه نقطه اتصال فیلتر سرد اتوماتیک (CFPP)


Cold-Filter-Plugging Point

دستگاه نقطه اتصال فیلتر سرد دستی (CFPP)


Digital Conductivity Test

تست هدایت دیجیتال ، پرتابل


Smoke Point Apparatus

دستگاه اندازه گیری نقطه دودکردن


Vapour Pressure Test

تست فشار بخار اتوماتیک


Carbon Residue Apparatus

دستگاه اندازه گیری کربن باقیمانده ، روش میکرو ، نیمه اتوماتیک


Carbon Residue Apparatus

دستگاه اندازه گیری کربن باقیمانده ، دستی ، (CCR)


Ramsbottom method

دستگاه اندازه گیری کربن باقیمانده به روش Ramsbottom


SSAFCON Sampler

نمونه بردار SSAFCON


H2S Analyser

آنالایزر هیدروژن سولفید