فارسی انگلیسی

Coesfeld > الکتریکی


Resistance Measurement TO

اندازه گیری مقاومت TO


Tracking Current

ردیابی جریان CT


Coating Thickness Meter

ضخامت سنجش پوشش


CD-Tester

پیوند زدایی کاتدی


Holiday detection

تشخیص هالیدی