فارسی انگلیسی

Coesfeld > قیر


Ring_vollautomatisch

نقطه نرم شدن اتوماتیک


Ring_manuell

نقطه نرم شدن دستی


Kraftduktilometer

تست شکل پذیری اتوماتیک 1500 میلی متر


Kraftduktilometer_automatisch

تست شکل پذیری اتوماتیک 1000 میلی متر


breakpoint

تستر تعیین حد تغییر شکل قیر در دمای کم ، اتوماتیک


Brechpunkt-nach

تستر تعیین حد تغییر شکل قیر در دمای کم ، دستی


rtfot

رول تست فیلم نازک


pressure

ظرف PAV


Bending

رئومتر CBBR


Dynamisches

رئومتر برشی دینامیک


Strassenteer

ویسکومتر دستی Road Tar