فارسی انگلیسی

Coesfeld > فیلم و سطح


MFFT

تشکیل فیلم با پلیت گرادیان دمایی (MFFT )


Film Applicator

اپلیکاتور فیلم


Degreasing Baths

حمام های چربی زدا