فارسی انگلیسی

شبیه سازی


OFITE خط کامل دستگاههایی مانند ویسکومتر مدل100 HTHP را فراهم می سازد. بیشتردستگاههای این قسمت توسط مشتری سفارش و توسط مهندسین طراحی و ساخت می شوند.

Preparation
آماده سازی
Proppant Testing
تست پروپانت
Viscosity
ویسکوزیته