فارسی انگلیسی

Coesfeld > استاتیکی


mechanical

تستر خزش ( مکانیکی )


electro drive

تستر خزش ( الکترودرایو )


Universal Testing Machine

ماشین تست جهانی


Tensionstest

تست تنش


Compressiontest

تست فشرده سازی


Shorehardness Tester

تستر سختی سنج لبه


Digital Universial Hardnesstester

سختی سنج جهانی دیجیتال


Ball Indentation Test

تست دندانه توپ


Thickness Gauge

اندازه گیری ضخامت