فارسی انگلیسی

Coesfeld > گریس


electrical

گریس ورکر الکتریکی


manual

گریس ورکر دستی


Micro-Grease Worker

میکرو گریس ورکر دستی


Roll Stability Tester

تستر پایداری رول


EMCOR Tester

تستر EMCOR


BRUGGER-Test

تست بروگر


High-Temperature Dropping Point Apparatus

دستگاه نقطه افتادن دمای بالا دستی


Dropping Point Apparatus

دستگاه نقطه افتادن دستی


Noack Vaporisation Tester VP 4000

تستر تبخیر مدل VP400


Existent GUM Soli Block Bath

حمام چسب دستی


Grease Separation Apparatus

دستگاه جداسازی گریس


Foam Tester

تستر کف


Herschel Ee-Emulsification

امولسیون هرشل نیمه اتوماتیک


Impinger Prüfapparatur

دستگاه انتشار هوا نیمه اتوماتیک


Oxidation/Ageing

تستر اکسیداسیون / فرسودگی


Anticorrosive Tester

تستر ضدخوردگی


Norma Hoffmann Oxidation Bomb

بمب اکسیداسیون هافمن


Mini-Rotary Viscometer

ویسکومتر مینی روتاری 4500 F


Mini-Rotary Viscometer

ویسکومتر مینی روتاری 5000 F


Canon HTHS Capillary-Viscometer

ویسکومتر کاپیلاری HTHS


HTHS Viscosimeter

ویسکومتر HTHS


Low Temperature Viscometer Bath

حمام ویسکومتر دمای پایین منفی 50 درجه سانتی گراد


Water Washout Tester

دستگاه شستشو با آب تستر


Water Spray Apparatus

دستگاه اسپری آب


Tester for Total Sediment Content in Residual Fuel Oils

تستر برای اندازه گیری درصد رسوب در روغن و سوخت باقیمانده


Extraction Apparatus

دستگاه استخراج


Rotating Bomb Oxidation Tester

تستر اکسیداسیون بمب رولینگ


Freezing Point Apparatus

دستگاه نقطه انجماد


Four-Ball machine

دستگاه چهار گلوله ای


Drop Point Apparatus according to Ubbelohde

دستگاه نقطه افتادن به روش Ubbelohde


Oil Test Centrifuge

سانتریفیوژ تست روغن