فارسی انگلیسی

Coesfeld > تخریب گرمایی و دمای نرم شدن


Eco-Vicat

اکو ویکت


Vicat / HDT Basic Series

سری پایه Vicat / HDT


Vicat / HDT Compact Series

سری کامپکت Vicat / HDT


Vicat / HDT IC

سرد کردن انتگرالی Vicat / HDT


HDT Automat

اتومات HDT


External Oil Cooling Unit

واحد سرد کردن روغن خارجی