فارسی انگلیسی

فروش و بازاریابی


مسئول فروش :

سرکارخانم ساناز رضاپور

ایمیل : s.rezapour@araxchemie.com

داخلی : 211

مسئول فروش :

جناب آقای محمد مهدی عابدینی

ایمیل : M.Abedini@araxchemie.com

داخلی : 226