فارسی انگلیسی

فروش و بازاریابی


مسئول فروش :

سرکارخانم ساناز رضاپور

ایمیل : s.rezapour@araxchemie.com

داخلی : 211

مسئول فروش :

جناب آقای حامد قاسم آبادی

ایمیل : h.ghasemabadi@araxchemie.com

داخلی : 226